ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์

ปรัชญาของแผนกวิชา

 วิชาสามัญเด่น  เน้นระเบียบวินัย  ใฝ่ใจเรียนรู้  ควบคู่คุณธรรม

 

วิสัยทัศน์

มุ่งจัดการเรียนการสอนด้านวิชาสามัญ ให้สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 

 

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และจัดการศึกษาแผนกวิชาสามัญอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน

2. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยึดหลักคุณธรรมนำความรู้

    ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทางด้านการใช้ภาษา ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  สังคม สุขภาพ     พลานามัย และทักษะการวิจัย

4. พัฒนาผู้เรียนให้มีพื้นฐานความรู้  เพื่อนำไปสู่การเรียนการสอนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ

5. พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 

วัตถุประสงค์

 1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 2. ผู้เรียนสามารถศึกษาต่อในระดับสูงได้

 3. ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 

สถานที่ทำการ

   อาคาร 8 วิทยาลัยการอาชีพไชยา