เกี่ยวกับแผนกวิชา

ประวัติความเป็นมา

        แผนกวิชาสามัญ  ได้จัดการเรียนการสอนร่วมกับแผนกวิชาชีพอื่น ๆ  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2537

โดยมีนายพงษ์สิทธิ์  บุญทอง  เป็นหัวหน้าแผนกคนแรก  จัดการเรียนการสอนใน 6 กลุ่มวิชา  ได้แก่ 

กลุ่มวิชาภาษาไทย  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ   กลุ่มวิชาสังคมศึกษา  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 

และกลุ่มวิชาสุขศึกษา-พลศึกษา 

        ปีการศึกษา 2560  มีนายวิโรจน์ ช่วยยิ้ม  เป็นหัวหน้าแผนกวิชา  ประกอบด้วยครู 7 คน ดังนี้

        1. นายวิโรจน์  ช่วยยิ้ม                 ตำแหน่ง  ครู คศ.2

        2. นางสุภาวดี  ขุมวรฐายี              ตำแหน่ง  ครู คศ.3

        3. นายฉลอง  เพิ่มพูล                 ตำแหน่ง  ครู คศ.1

        4. นางสาวอรอุมา  จันทร์สังสา       ตำแหน่ง พนักงานราชการครู

        5. นางสาวประภาภรณ์  ถิ่นเขาน้อย  ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน

        6. นางสาวจารุวรรณ  จิตรแหง       ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน

        7. นายธนายุทธ  แสงประดิษฐ์       ตำแหน่ง  ครูพิเศาสอน

        8. นางสาวพนิตนาฎ  เกตุชู           ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน